Preloader
Title Image

Our Products

From the creation of the first aronia plantation in 2005 to the present, we have not stopped accumulating our knowledge in the field of organic fruit growing.

APPLE JUICE

3 liters

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

Apple juice is a classic product, the gentle processing of the apple allows it to be processed and offered in the form of juice, as a carrier of all the taste and useful properties of the fruit.

Our juice is of high quality of the processed fruits by selecting and combining the most suitable varieties in their best ripeness, from the best apple regions of Bulgaria. The main production processes are done by hand, which allows additional control of the raw material and the finished product.

Сок от Ябълка

Студено пресован , пастьоризиран 100% сок . Без добавени захар , вода и консерванти. Сокът от ябълка е класически продукт, леката преработка на ябълката позволява да бъде обработена и предлагана във формата на сок , като носител на всички вкусови и полезни свойства на плода. Нашият сок е с високото качество на преработваните плодове като подбираме и съчетаваме най-подходящите сортове в най-добрата им зрялост , от най-добрите ябълкови райони на България. Основните процеси в производството се извършват на ръка, което позволява допълнителен контрол на суровината и готовият продукт.

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

This is a successful combination, tailored to our children's taste.

Carries the taste of apple and the sweetness and aroma of the earth, rich in vitamins such as A, B1 and B2, carrot fruit.

APPLE & CARROT JUICE

3 liters

Сок от Ябълка и Морков

Студено пресован , пастьоризиран 100 % сок. Без добавени захар , вода и консерванти. Това е една успешна комбинация, заготвена по вкуса на нашите деца. Носител на вкуса на ябълката и сладостта и аромата на земният, богат на витамини като A, B1 и B2, плод - морков.

APPLE & BULGARIAN ROSE JUICE

3 liters

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

A great combination that we developed with slight mistrust, but with great success. Again, we picked the best fruits, and to them we added sunlight and morning dew from the Kazanlak Valley. Stressed apple flavor, enhanced with a slight aroma and aftertaste of Bulgarian rose.

Juice nominated and awarded with a diploma at its first presentation - Innovations at the Food Industry - International Fair Plovdiv, 2019.

Сок от Ябълка и Българска Роза

Студено пресован , пастьоризиран 100 % сок. Без добавени захар , вода и консерванти. Една осбенна комбинация , която разработихме с леко недоверие, но с голям успех. Отново подбрахме най- добрите плодове, а към тях добавихме слънчеви лъчи и утринна роса от Казанлъшката долина. Подчертан вкус на ябълка ,подсилен с лек аромат и послеусещане на българска роза. Сок номиниран и отличен с диплом още на първото си представяне – Иновации в ХВП – Международен панаир Пловдив, 2019г.

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

A very nice combination of two favorite fruit-sweet apple with a fresh raspberry taste, slightly sour, suitable for the hot summer months.

APPLE & RASPBERRY JUICE

3 liters

Сок от Ябълка и Малина

Студено пресован, пастьоризиран 100 % сок. Без добавени захар, вода и консерванти. Много приятна комбинация на два любими плода-сладост на ябълка със свеж вкус на малина ,леко кисел, подходяща за горещите летни месеци.

JUCE FROM PEAR

2 liters

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

Delicious… Mature… Juicy…. This is the taste of the sour pear you sip or bite, bite or sip…

Сок от Круша

Студено пресован, пастьоризиран 100 % сок. Без добавени захар, вода и консерванти. Вкусна … Зряла… Сочна …. Това е вкуса на сок - круша отпиваш или отхапваш, отхаваш или отпиваш…

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

Again the sweetness of the apple, but with all the useful qualities of the chokeberry, this juice will surprise you with the color of ruby and the slight pleasant taste of wild blueberries.

APPLE & ARONIA JUICE

Сок от Ябълка и Арония

Студено пресован, пастьоризиран 100% сок. Без добавени захар, вода и консерванти. Отново сладостта на ябълката, но с всички полезни качества на аронията, този сок ще ви изненада с цвета на рубин и лекия приятен привкус на диви боровинки.

APPLE & APRICOT JUICE

Cold pressed, pasteurized 100% juice. No added sugar, water and preservatives.

Apricot - golden and rich! A combination in which apricot unleashes all its qualities - color, taste, aroma - fruity, rich, delicious ... captivating.

Сок от Ябълка и Кайсия

Студено пресован, пастьоризиран 100% сок. Без добавени захар, вода и консерванти. Кайсията - златна и богата! Комбинация, в която кайсията разгръща всички свои качества - цвят, вкус, аромат - насдитена, богата, вкусна… запленваща.